ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2563


 หมายเหตุ : โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

                   1.) ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้าชื่อ :   *  
ชื่อ :  *  
นามสกุล :  *  
ตำแหน่งทางวิชาการ/ชั้นยศ :   *  
สถานที่ทำงาน/สถานที่ติดต่อ:   *
ที่อยู่:   *  
ตำบล/แขวง:  
อำเภอ/เขต:  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :  
โทรศัพท์มือถือ :   *
อีเมล์ :   *
หลักสูตร :  
สาขาวิชา :  
สถาบันการศึกษา :   *

                   2.) การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน *

    เสนอบทความวิจัยโดยการบรรยาย
    มีความประสงค์ที่จะส่งบทความเผยแพร่ทางวารสาร EAU Heritage
         (แต่ทั้งนี้บทความต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติม)

                   3.) ชื่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ *

ชื่อเรื่องภาษาไทย :  
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ :  

                  4.) ประเภทการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ (เลือกได้ 1 ข้อ) *

ประเภท
บทความภาษาอังกฤษ
บทความภาษาไทย
Early bird
Normal rate
Early bird
Normal rate
บุคคลทั่วไป
5,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
นิสิต/นักศึกษา
4,000 บาท
5,000 บาท
2,500 บาท
3,500 บาท


    Early bird : ชำระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

    Normal rate : ชำระระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

                       วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


      แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน : (นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น)


*

    ที่อยู่ *

                   5.) ข้อมูลอีเมล์ (email) (สำหรับส่งบทความ)                       

คำชี้แจง : ให้ผู้ลงทะเบียนทำการกรอก email address ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ
 เพื่อส่งบทความหรือเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปที่อยู่อีเมล์ (Email address) :  * อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้